TERVETULOA SIVUILLENI!

Olen Kokemäeltä kotoisin oleva erityispedagogi ja erityisluokanopettaja sekä opinto-ohjaaja. Olen valmistunut Turun yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi, pääaineenani erityispedagogiikka. Erilliset erityisopettaja- ja opo-opinnot olen suorittanut Jyväskylän yliopistossa. 

Olen myös yhteiskuntatieteiden maisteri (hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma/Tampereen yliopisto) sekä filosofian maisteri (pääaine: digitaalinen kulttuuri/Turun yliopisto). Työhistoriani koostuu pääosin (erityis)opetuksesta, ohjauksesta sekä projektihallinnasta ja sisällöntuottamisesta.

Tarjoan seuraavia palveluja:

– lukitesti ja -lausunto lapsille, nuorille ja aikuisille (myös maahanmuuttajataustaisille)
– luki-testi ja -lausunto autokoulua ja Ylioppilastutkintolautakuntaa varten
– matematiikan taitojen testi
 – yksityis- ja erityisopetus (yksilö- ja ryhmämuotoisena) 
 – koulutus ja konsultaatio. 

Työskentelen pääosin Helsingissä (ja pääkaupunkiseudulla), Satakunnan (Kokemäki, Pori, Rauma) ja Varsinais-Suomen (Turku) alueella, mutta erikseen sovittaessa myös muualla Suomessa.

LUKITESTAUS JA YKSITYISOPETUS

Aija Lund
puh. 040 540 5220

Härkisuontie 41
Kokemäki
info@lukitestaus.fi

Tietosuojaseloste
(pdf-tiedosto)

Seuraa Facebookissa

LUKITESTAUS

Lukitestauksen tarve, sisältö ja hinta riippuvat siitä, mihin tietoa mahdollisesta lukihäiriöstä tarvitaan, ja millaista lausuntoa edellytetään. Tarvitaanko lukilausuntoa esimerkiksi tukitoimenpiteisiin tai erityisjärjestelyihin vai haluaako asiakas/huoltaja saada selville, aiheutuvatko oppimisen hankaluudet mahdollisesti lukihäiriöstä.

Luki-yksilötesti

Kun lukilausunto tarvitaan esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia, pääsykokeita tai autokoulua varten, täytyy varata aika yksilötestiin. Aika varatessa tulee kertoa, mihin tarkoitukseen todistusta tarvitaan. Testaukseen on syytä varata aikaa 1,5-3 tuntia. Lausunto tulee postitse asiakkaan kotiin kahden viikon kuluessa. Lausunnon saa testaustilanteessa vain poikkeustapauksessa.

– lukitesti, esimerkiksi oppilaitoksen tukitoimenpiteitä varten
– lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten (https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/fi_luki_maarays.pdf)
– lausunto mopo- tai autokoulua varten (aikapaineeton tai suullinen teoriakoe)
– maahanmuuttajien lukitesti

 

Pikalukitesti

Pikalukitesti ei ole lukitesti, vaan lista asioista, jotka usein liittyvät oppimisvaikeuksiin. Pikalukitestin voi tehdä itse verkossa, esimerkiksi Erilaisten oppijoiden liiton sivuilla. 

Tee pikalukitesti: Jos yli puolet kohdista tuntuvat sopivan Sinuun, suosittelen asian tarkempaa selvittelyä, esimerkiksi luki-yksilötestiä. 

 

Lukiseula

Lukiseula on ryhmässä tehtävä seulatesti, joka antaa suuntaa mahdollisista lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista. Yksityisesti tehtävä seulatesti on yleensä maksullinen.

MATEMATIIKAN TAITOJEN TESTAUS

Matematiikan taitojen testaukseen käytetään standardoituja testejä, joissa yksilön suorituksia voidaan verrata ikätason mukaan. Numeeristen tulosten lisäksi testattava saa lausunnon sekä suosituksia harjoitteluun.

Matematiikan testit auttavat löytämään taidonpuutteita: kompastuskiviä, joita voivat olla esimerkiksi

– “kielelliset” (matemaattisten käsitteiden ja symbolien muistaminen tai ymmärtäminen)
– “havaintopohjaiset” (numeroiden ja laskumerkkien havaitseminen ja lukeminen, kappaleiden ryhmittely)
– “tarkkaavaisuuspohjaiset” (lukujen kopioiminen oikein, lainausten muistaminen, laskumerkkien huomioiminen) 
– sekä “matemaattisiin” taitopuutteisiin liittyvät (kertotaulut, laskusäännöt, lukujonotaidot) vaikeudet

Matematiikan vaikeudet ilmenevät hyvin erilaisina ja eritasoisina yksilöstä riippuen. Henkilöä, jolla on matematiikan vaikeuksia, voidaan tukea tarpeisiin vastaavilla tukitoimilla ja opetusmenetelmillä, muun muassa konkretisoimalla ja havainnollistamalla esineiden, oppimisvälineiden tai piirtämisen avulla ja tuomalla esiin oppijan omia vahvuuksia sekä matematiikan tärkeyttä arjessa. 

 

Matematiikan vaikeuksien ilmeneminen 

Matematiikan vaikeudet näkyvät monin tavoin matemaattisissa suorituksissa. Ongelmat ilmenevät muun muassa matemaattisessa suoriutumisessa, tunteissa matematiikkaa kohtaan sekä käyttäytymisen tasolla.

1) Ilmeneminen matemaattisessa suoriutumisessa 

Kun matematiikka on vaikeaa, on suoriutuminen yleensä hidasta ja laskeminen on mekaanista. Matemaattiset peruskäsitteet ovat epäselviä ja laskuihin liittyviä sääntöjä on vaikea hahmottaa/muistaa. Vaikeuksia voivat tuottaa erityisesti desimaaliluvut, murtoluvut sekä jakaminen jakokulmassa; kertotaulu ei automatisoidu, eikä kertotaulua ymmärretä. Myös sanalliset tehtävät ovat haasteellisia, niitä on vaikea ymmärtää, valita oikea laskusuoritus sekä arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja oikeellisuutta.

2) Ilmeneminen tunteissa matematiikkaa kohtaan

Ongelmien kokeminen voi aiheuttaa voimakkaitakin (negatiivisia) tunteita matematiikkaa ja sen opiskelua kohtaan. Oma epävarmuus ja opittavan aineksen vaikeus voi tuottaa vastenmielisyyttä matematiikkaa ja sen opiskelua kohtaan.

Matematiikka voi aiheuttaa myös pelkoa omaan suoriutumiseen liittyen, erityisestikoetilanteissa, tai sosiaalisiin tekijöihin liittyen: muut saattavat huomata osaamattomuuden, mistä voi syntyä häpeän tunnetta. Joskus pelko voi aiheuttaa lamaantumisen, jolloin suoritus heikkenee entisestään. Tällöin saattaa syntyä myös puolustusreaktioita, ärtymystä tai vihan tunteita.

3) Ilmeneminen käyttäytymisessä matematiikan opiskelua kohtaan

a) Pakeneminen

Jos matematiikka tuntuu vaikealta ja epämiellyttävältä, voi sitä haluta paeta, välttää ja torjua. Toisaalta vastenmielisyys voi näkyä aggressiivisuutena ja puolusteluna: ”miksi opiskella matematiikkaa, kun sitä ei kuitenkaan tarvitse omassa elämässään?”.

b) Kohtaaminen

Moniin opintoihin matematiikka kuitenkin kuuluu pakollisena osana; se on ammattiin valmistumisen edellytyksenä. Mutta aiempien kokemusten pohjalta, henkilö haluaa vältellä suoritusta ja etsiä muita selviytymisstrategioita. Tällaisia strategioita ovat muun muassa pinnallisiin strategioihin turvautuminen: pyrkimys turvautua sanallisen tehtävän sanoihin: sana ”vähemmän” viittaa vähennyslaskuun, ”yhteensä” yhteenlaskuun tai että opiskelija päättelee tarvittavan laskutoimituksen tehtävän sisältämistä numeroista: ”jos toinen luku on iso ja toinen pieni, silloin kyseessä on varmaankin jakolasku” sekä ulkoa opettelu ja erilaisten kaavojen ja sääntöjen mukaan toimiminen.

Monien opiskelijoiden matemaattista toimintaa hallitsee erilaisten miniteorioiden käyttö. Miniteoriat ovat joko kokonaan virheellisiä käsityksiä tai sitten vain osittain toimivia. Ne ovat osa opiskelijan subjektiivista tietoa; tietoa, jonka hän kuvittelee olevan totta. Miniteorioita ovat muun muassa seuraavanlaiset käsitykset: ”jakolaskussa suurempi jaetaan aina pienemmällä”, ”kertolaskussa tulee aina suurempi vastaus (ja jakolaskussa pienempi)”, ”kun grammoja muutetaan milligrammoiksi, on vastauksessa aina neljä numeroa” ja ”muistinumero on aina yksi tai ainakin se pienempi numero”.

Miniteoriat ovat opetuksen ja oppimisen avulla muodostuneita ja niitä on vaikea muuttaa. Vaikeudet voivat ilmetä myös kaavojen soveltamisen vaikeutena, mittayksiköiden käyttämisessä, laskuvaiheiden auki kirjoittamisessa, lukujen oikeinkirjoituksessa (numeroita voi myös puuttua, olla liikaa tai ne voivat vaihtaa paikkaa) sekä avaruudellisessa hahmottamisessa.

ERITYISOPETUS JA KUNTOUTUS

– YKSILÖOPETUS TARPEIDEN MUKAISESTI ESIM.

– Äidinkieli, vieraat kielet, reaaliaineet, matematiikka
– Luetunymmärtäminen
– Prosessianalyysiajattelu
– Täsmäharjoittelu – ammattisanasto haltuun

– OPISKELUTEKNIIKAT
– TUKIOPETUS

– RYHMÄMUOTOINEN KUNTOUTUS

– Kansalaisopistot
– Yhdistykset
– Kirjastot
– Erityisoppilaitokset
– Vankilat

KOULUTUS JA KONSULTAATIO

Tarjoan sekä valmiita koulutuspaketteja eri laajuisina (alla esimerkkejä teemoista) että tilauskoulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Tarjolla on myös maksullista konsultaatiota (puhelimitse tai sovittu tapaaminen). Olen ollut kouluttamassa useissa oppilaitoksissa (esim. VESO-päivät) sekä järjestöissä ja yhdistyksissä (VST, KSL, JHL, Kansanopistoyhdistys, TSL jne.)

 

– KONSULTAATIO
– TILAUSKOULUTUKSET

– KOULUTUSPAKETIT

– Luki-vaikeus ja sen ilmeneminen
– Luki-pulman tunnistaminen ja puheeksi ottaminen
– Tunnistamalla tukea
– Oppimisvaikeudet kouluttajan haasteena
– Miten otan lukivaikeuksisen huomioon koulutuksessani/ohjauksessani?
– Opiskelijaystävälliset aineistot ja menetelmät sekä apuvälineet
– Vieraiden kielten oppimisvaikeudet & tukitoimenpiteet
– Matematiikan vaikeudet & tukitoimenpiteet
– Kielivaikeuksien erottaminen luki-pulmista
– Tekstimateriaalin opettaminen ja sisäistäminen
– Luetunymmärtämisen vaikeus & kuntouttaminen
– Koulutuksen metodivalinnat

 

– MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS

– Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen
– Hitaasti oppiva maahanmuuttaja – kielen oppimista toiminnallisin menetelmin
– Harjoituksilla tukea (omaehtoiseen) oppimiseen

OTA YHTEYTTÄ

Aija Lund
puh. 040 540 5220

Härkisuontie 41
Kokemäki
info@lukitestaus.fi

Tietosuojaseloste
(pdf-tiedosto)